Kartprov

Här presenteras ett antal utsnitt från den nyritade kartan som används vid 10MILA 2013. Vi har bett banläggaren för 10MILA-kavlen, Ulf Radler,  att göra en terrängbeskrivning för det olika utsnitten.

Ett jakttorn med skjutgator är det tydligaste i detta flacka, ganska öppna område.
Hög fart är möjlig, kanske kan det löna sig att väja för sankmarkerna.

Rejält stenigt, från smått till mycket stort är det i sluttningen ner mot Mälaren. Men kartan redovisar klart
också var framkomligheten är betydligt bättre.

Terrängfordon som bandvagnar och framför allt motorcyklar ligger bakom det täta stignätet i kartans södra del.
Ofta tydliga stigar alltså men inte alltid så lättsprungna!

Grönområden och medelstora höjder finns det nordväst om arenan. Trots att kurvorna är många är höjden
bara ungefär 20 m hög.

Flack terräng, tallskog på berggrund och öppna berghällar gör att inte ens några sankmarker kommer att
kunna hindra löparna att hålla mycket hög fart. Men se upp på natten!

De ravinliknande sänkorna i sydväst och den i övrigt lugna sluttningen gör att en sandgrund är trolig.
Grönområden av storgran och lövslyområden blandas med tallbevuxna kullar och öppna hällar högre upp.