PM 10MILA-budkavlarna, 4-5 MAJ 2013

För Öppna banor, 10MILA-korten och Haglöfs Night Trail Run hänvisas till särskilda PM.
När det refereras till hemsidan är det http://www.10mila.se som avses.

Vi vill påminna om att tävlings PM:n endast finns på denna sida på webben.
Skriv ut sidan ifall du vill ha ditt PM på papper. Alternativt plocka fram det på din läsplatta eller dator.

Länk till PDF-version

Uppdatering 2013-04-30

 • Avsnitt om reserver under Lagsammansättning
 • Kartkomplettering i avsnitt Karta
 • Bilder för fållor mer tydliga

 

SAMLING/ARENA

Arenan ligger vid Gällöfsta herrgård, Upplands-Bro kommun.
Samling på Tranbyggevägen, c:a 0,5 km norr om Granhammarsvägen.

Vägvisning
Tag av från E18 mellan Stockholm och Enköping vid trafikplats 150, Brunna. ( 59° 29.770’N, 17° 44.658’O)
Följ skyltning mot Livgardet (Granhammarsvägen)
Efter c:a 2,5 km sväng vänster mot Gällöfsta (59° 30.863’N, 17° 45.609’E)
Tilltransport via Håbo-Tibble, söderut över skjutfältet till Tranbyggevägen är förbjudet och endast tillåtet för fordon med särskilt körtillstånd.

Kommunala färdmedel
Närmaste busshållplats är Sundby, som trafikeras av linje 557 från Kungsängens station. För turlista hänvisas till sl.se.
Avstånd Sundby till arenan är c:a 2 km.

Avstånd till arenan

Från parkering 400 – 1100 m.
Från boendetält 400 m.
Från militärtält 600 m.
Från husvagnar 1400 m.
Från bussavstigning 1400 m.

ARENAKARTA

FÖRENINGSPÅSE & LAGKUVERT

En påse per förening utlämnas i tävlingsexpeditionen fredag 3 maj kl 16:00-21:00 och lördag 4 maj kl 08:00-21:30.
Föreningspåsen innehåller ett lagkuvert per lag samt eventuellt hyrda SI-brickor. Varje lagkuvert innehåller nummerlappar, kartbiljett samt en ändringsblankett.
Notera att varken föreningspåsen eller lagkuverten innehåller tävlings-PM eller säkerhetsnålar.

Förening som inte betalt samtliga avgifter till arrangören måste betala dessa innan föreningspåsen lämnas ut. Betalning med SEK eller kort i tävlingsexpeditionen.

LAGSAMMANSÄTTNING

Lagsammansättning skall anmälas på Eventor senast torsdagen den 2 maj klockan 21.00. Observera att numret på SI-pinnar inte skall anges eftersom detta sker vid incheckning.
Förändring av lagsammansättning kan därefter endast ske i tävlingsexpeditionen på lagändringsblankett mot en avgift på 100 SEK per lag/tillfälle. Detta kan ske senast 3 timmar innan start för respektive kavle.
Kombinationslag enligt SOFT:s tävlingsregler medges.

Reserver:
Reserv får sättas in vid sjukdom eller skada och disponeringen av anmälda löpare får då förändras. Ändring skall anmälas till tävlingsexpeditionen snarast möjligt och innan berörd sträcka.

DELTAGANDE I FLERA KAVLAR

 • Det är tillåtet för flickor som sprungit Ungdomskavlen att delta i Damkavlen och 10MILA-kavlen.
 • Det är tillåtet för pojkar som sprungit Ungdomskavlen att delta i 10MILA-kavlen.
 • Det är tillåtet för damer som sprungit Damkavlen att delta i 10MILA-kavlen.
 • Det är inte tillåtet att delta mer än en gång i samma kavle.

Öppna banor får springas både före och efter deltagande i 10MILA.

Deltagare i 10MILA-kavlarna får springa i 10MILA-korten och Haglöfs Night Trail Run.

KAVLEBANK, ALLA KAVLAR

På 10MILAs facebooksida ges möjlighet att annonsera efter löpare eller lag. Under tävlingen finns det även möjlighet att annonsera på en anslagstavla vid tävlingsexpeditionen.

STARTNUMMER

För de 100 första lagen i Ungdomskavlen och de 150 första lagen i Damkavlen och 10MILA-kavlen motsvarar lagens startnummer lagens placering vid 10MILA 2012.

NUMMERLAPP

Nummerlapp skall bäras synligt på bröstet av alla löpare. Reklam får inte vikas in eller på annat sätt göras oläslig. Deltagande lag ordnar själva med säkerhetsnålar. Start utan nummerlapp är ej tillåten.

KONTROLL AV KLÄDSEL

I samband med insläpp i start- och växlingsfållor sker klädselkontroll. Det är löparens ansvar att klädseln är korrekt och att klädseln följer Svenska Orienteringsförbundets, SOFT, regler för klädsel (www.orientering.se).Om klädsel inte uppfyller tävlingsreglernas krav släpps löparen inte in i start- och växlingsfållor. Felaktighet måste åtgärdas innan tillträde medges.

Spikskor får inte användas. Dobbskor med metalldubb är tillåtet.

START

Kavle Starttid
Ungdomskavlen 11.30
Damkavlen 14.30
10MILA-kavlen 22.15

Incheckning till start sker i anslutning till växlingsfållor med början ca 30 min före start. Inpassering ska ha skett senast 15 minuter före start.

Löpare ansvarar för att tömning av SI-bricka sker innan incheckningen.

Vid incheckningen knyts SI-brickan till löpare, sträcka och lagnummer med hjälp av en streckkod på nummerlappen. Alla löpare måste därför bära nummerlapp. Efter inpassering följer löparen markerad väg till startplatsen. Löpare vars SI-bricka inte knutits till lagnummer kommer att uteslutas ur tävlingen.

Efter inpassering till startområdet får löparen inte lämna startområdet. Fem (5) minuter innan start skall löparen vara uppställd vid markerat nummer motsvarande lagets startnummer.

INFÖR VÄXLING

Löpare ansvarar för att tömning av SI-bricka sker innan incheckningen.

Vid incheckningen knyts SI-brickan till löpare, sträcka och lagnummer med hjälp av en streckkod på nummerlappen. Alla löpare måste därför bära nummerlapp. Efter inpassering följer löparen markerad väg till växlingsområdet. Löpare vars SI-bricka inte knutits till lagnummer kommer att uteslutas ur tävlingen.

Löparna uppmanas att checka in i god tid, speciellt ungdomar på sträcka 2 och 3 där många löpare ska in på kort tid.

Efter inpassering till växlingsområdet får löparen inte lämna växlingsområdet.

TERRÄNGBESKRIVNING

Terrängtyp: Skogsmark, i huvudsak barrskog av varierande ålder och med i allmänhet god sikt. Området genomkorsas av några mindre bilvägar. Området närmast arenan är stigrikt och utgörs av terrängfordons- och motorcykelstigar.

Kupering: Varierande kupering från svag till måttlig. Detaljerade höjdpartier förekommer.

Framkomlighet: God till mycket god framkomlighet. I området finns flera äldre och yngre hyggen med i huvudsak god framkomlighet.

Nya motorcykelstigar, tillkomna efter kartans tryckning, finns i området.

KARTA

Kartskala för samtliga klasser 1:10 000.
Ekvidistans 2,5m.
Offsettryckt: Affärstryckeriet Västerås.
Ritad 2012 av Ia Lillstrand och Kenneth Kaisajuntti.
Symboler enligt IOF:s normer.
Kontrollbeskrivningarna är tryckta på kartan. Kodsiffra är även tryckt på kartan vid respektive kontrollsiffra.

Lokala karttecken: x =Lågt jakttorn

Kartjustering:
För Damkavlen och 10MILA-kavlen kommer det att finnas en kartjustering uppsatt i startfålla och växlingsfålla.

MYNDIGHETSINFORMATION

10MILA 2013 genomförs på Livgardets övnings- och skjutfält. Försvarsmakten gör alltid sitt yttersta för att inte lämna kvar några farliga ammunitionseffekter.
Men fältet är stort – därför händer det att farliga föremål blir kvar.Det är därför viktigt att du som löpare är extra försiktig, och att aldrig röra vid något okänt föremål.
Om du hittar något som skulle kunna vara ammunition eller annat du är osäker på – RÖR INTE! Kontakta tävlingsexpeditionen så snart du kommit i mål.

Det är absolut förbjudet att skjuta röda signalskott eller fyrverkerier på eller i anslutning till arenan. Arenan ligger direkt under inflygningsvägar till Arlanda flygplats och kan ses från flygledartornet.

Undantag från varnings- och stoppskyltar
De skyltar som varnar för militära aktiviteter i området kan ignoreras. Under 10MILA pågår inga skjutningar eller övningar i tävlingsområdet.

Eldningsförbud
Det absolut förbjudet att elda inom Arenan samt i tältområdena av säkerhetsskäl. Det finns brandsläckare utställda på många platser i området.

KONTROLLER

Kontrollerna är utmärkta med orange/vit skärm samt med en reflexstav på nattkontrollerna.
Vid varje kontroll finns minst två stämplingsenheter. Kontrollens kodsiffra finns markerad med svart text på vit bakgrund. Höjden på kontrollställningarna är cirka 60 cm.
Vissa kontroller är bemannade med funktionärer och/eller besöks av media under tävlingen. Fasta och rörliga TV-team finns i tävlingsområdet.

STÄMPLINGSSYSTEM

Stämplingssystemet SportIdent används.
En SI-bricka får endast användas en gång i någon av kavlarna.
Dock får i 10MILA-kavlarna använd SI- bricka även användas en gång på en öppen bana samt på 10MILA-korten.
Hyrda SI-brickor återlämnas komplett för varje lag på tävlingsexpeditionen i samband med utlämning av kartor. Ej återlämnad SI-bricka debiteras med 580 SEK/SI-bricka.

SI-brickor av typ 5, 6, 8, 9, 10, och 11 är tillåtna.

STÄMPLINGSBEKRÄFTELSE

Vid stämpling med SI-bricka är det löparens ansvar att försäkra sig om att ljus- och ljudsignal erhålls från kontrollenheten som bekräftelse på att stämplingen är godkänd.

Så här fungerar registreringen tekniskt:
När brickan placeras i hålet läser först den elektroniska stämplingsenheten (basenheten) av bricknumret och sparar numret i sitt minne. Därefter överförs kodsiffra och tid till brickans minne samt till basenhetens minne.
I nästa steg läses brickans minne av och jämförs med minnet i basenheten. Detta görs flera gånger och om informationen som överförs fram och tillbaka är lika varje gång ges en bekräftelse i form av ljud- och ljussignal. Om brickan dras upp innan bekräftelsen finns risk för att kodsiffra och tid inte har hunnit kopplas fullständigt till brickans minne, vilket medför att registrering i brickan därmed uteblir.

AVSPÄRRADE OMRÅDEN VID ARENAN

Avspärrade områden får inte beträdas. Områden som är avspärrade är att betrakta som tävlingsområde och överträdelse medför diskvalificering av laget. Gäller såväl löpare, lagledare som åskådare.

BANINFORMATION OCH VÄXLINGSTIDER

Ungdomskavlen

Start: 11.30
Mål: ca 13.27
Minst två sträckor ska i sin helhet besättas med flickor.

Sträcka Gaffling Typ Längd (m) * Löptid Växlingstid Kartstorlek
1 Ja Dag 4900 29 11.59 A4
2** Nej Dag 3100 23 12.22 A4
3** Ja Dag 4000 30 12.52 A4
4 Ja Dag 5900 35 13.27 A4

*) I banlängden ingår in-/utgående snitsel 690 m

**) På sträcka 2 och 3 är det tillåtet att springa med dubbla löpare. På sträcka 3 har båda löparna samma gaffel. Första löpare i mål räknas i lagets resultat.

Damkavlen

Start: 14.30

Mål: ca 18.33

Sträcka Gaffling Typ Längd (m) *) Löptid Växlingstid Kartstorlek
1 Ja Dag 7900 48 15.18 A3
2 Ja Dag 7900 49 16.07 A3
3 Nej Dag 5900 36 16.43 A3
4 Ja Dag 7900 48 17.31 A3
5** Ja Dag 10300 62 18.33 A3

*) I banlängden ingår in-/utgående snitsel 690-900m

**)Samma banlängd för alla löpare, inklusive de som deltar i omstart

10MILA-kavlen

Start: 22.15

Mål: ca 08.34

Sträcka Gaffling Typ Längd (m) *) Löptid Växlingstid Kartstorlek
1 Ja Natt 13600 69 23.24 A2
2 Ja Natt 8100 41 00.05 A3
3 Ja Natt 13600 69 01.14 A2
4 Nej Natt 17900 94 02.48 A2
5 Ja Natt/Gryning 10700 56 03.44 A3
6 Ja Gryning/Dag 10700 56 04.40 A3
7 Nej Dag 7000 37 05.16 A3
8 Ja Dag 13500 68 06.24 A2
9 Ja Dag 9600 49 07.13 A3
10** Ja Dag 15500 81 08.34 A2

*) I banlängden ingår in-/utgående snitsel 690-900m

**) Samma banlängd för alla löpare, inklusive de som deltar i omstart

UNDANTAG FRÅN TÄVLINGSREGLERNA

Det är tillåtet att klättra på de staket som redovisas på tävlingskartan.

LJUSFÖRHÅLLANDEN UNDER TÄVLINGEN

Lördag: Solen går ner kl. 20.50
Söndag: Solen går upp kl 04.36

PASSERTIDSTERMINAL

Det finns möjlighet för löpare och lagledare att följa lagens framfart i skogen vid passertidsterminaler i växlingsfållan. För att se tidpunkt och placering när ett lag har passerat skriver man in lagets startnummer eller stoppar en av lagets löparbrickor i SI-enheten.

TRACKING MED GPS-SÄNDNING

Det är obligatoriskt att bära GPS-sändare för de löpare i Ungdoms-, Dam- och 10MILA-kavlen som väljs ut. Om lag nekar att bära sändare enligt arrangörens föreskrift, utesluts laget omedelbart ur tävlingen. GPS-enhet hämtas vid växlingsfållan senast 20 minuter före start eller beräknad växlingstid och ska bäras i västen som tillhandahålls av arrangörerna och på föreskrivet sätt. Personal hjälper löparen att sätta på utrustningen.

GPS-enheten skall återlämnas omedelbart efter genomförd sträcka. Återlämningen skall ske till funktionärer vid utgång från växlingsfållan.

GPS-tracking används på sista sträckan i Ungdomskavlen och samtliga sträckor i Damkavlen och 10MILA-kavlen.

I Ungdomskavlen bärs GPS-sändare på 4:e sträckan för max 15 lag. Utvalda lag meddelas via hemsidan och av speaker före och under tävlingen.

I Damkavlen och 10MILA-kavlen bärs GPS-sändare av de lag som anges nedan. GPS-sändare bärs på samtliga sträckor. Ytterligare lag kan komma att väljas ut för varje sträcka för att bära GPS-sändare under den sträckan. Lag utöver de nedan angivna meddelas av speaker och på anslag vid ingång till växelfållan.

10MILA-kavlen

Startnummer Lag Land
1 Halden Nor
2 Kristiansands OK Nor
3 Kalevan Rasti Fin
4 OK Linné Sve
5 OK Denseln Sve
6 IFK Lidingö Sve
7 GMOK Sve
8 IFK G-borg Sve
9 SNO Sve
10 Järla IF Sve
11 Hiidenkiertäjät (fd Delta) Fin
12 OK Pan Kri-stad Sve
13 IKHP Sve
14 Vaajakosken Terä Fin
15 NTNUI Nor
16 Malungs OK Sve
17 MS Parma Fin
18 St Tuna OK Sve
19 Lynx Fin
20 OK Tisaren Sve
21 Raimion Rasti Fin
22 TuMe Fin
23 Tamperen P Fin
24 Tyrving Nor
25 IFK Mora Sve
Rehns BK Sve
Rajamäen Rykmentti Fin
OK Orion Sve
Frol Nor
OK Hällen Sve

Damkavlen

Startnummer Lag Land
1 Halden 1 Nor
2 OK Tisaren Sve
3 Tamperen P Fin
4 OK Linné Sve
5 Domnarvet Sve
6 IFK Lidingö 1 Sve
7 Sävedalen Sve
8 GMOK Sve
9 Paimion Rasti Fin
10 Hellas Sve
11 Bäkkelaget Nor
12 OK Pan Århus Dan
13 IFK Mora Sve
14 SNO Sve
15 OK Linné 2 Sve
16 NTNUI Nor
17 Lillomarka Nor
18 IFK Lidingö 2 Sve
19 Kalevan Rasti Fin
20 Halden 2 Nor
21 Linköping Sve
22 Lynx Fin
23 Kolmården Sve
24 St Tuna Sve
25 Tullinge Sve
Leksands OK Sve
MS Parma Fin
Eksjö Sve

VÄTSKA

Vätska i form av tempererat vatten och sportdryck finns på de längre banorna samt efter målgång. Vätskestationerna är utmärkta på tävlingskartan.

INKOMMANDE LÖPARE TILL VÄXEL

Inkommande löpare springer in i växlingsfållan markerad med sträckans nummer. Löparen stämplar vid mållinjen. Utebliven stämpling innebär diskvalificering.

Följande fållor används för de olika sträckorna för respektive kavle:

Ungdomskavlen

Damkavlen
damer_fallor

10MILA-kavlen
10mila_fallor

Kartan lämnas till funktionär och karta för nästa sträcka tas vid växlingsplanket där växling sker till nästa löpare. Löparen ansvarar själv för att rätt karta tas vid växel. Saknad karta kan hämtas i tält vid slutet av växlingsplanket för samtliga lag. I Ungdomskavlen är andra- och tredjesträckans båda kartor på kartplanket packade i en gemensam plastficka.

Inkommande löpare går efter växling till avläsning av SI- bricka (utcheckning).

VÄXLING UNGDOMSKAVLE STRÄCKA 2 och 3

Beskrivning av växlingen om laget har dubbla löpare på sträcka 2 och 3.

 1. Löpare sträcka 1 kommer in till växling. Vid kartplanket hänger det två kartor i en gemensam kartpåse. Löparen lämnar över kartorna till löpare 2A och 2B, som springer ut samtidigt.
 2. Den första löparen från sträcka 2 kommer till växlingsplanket. Löparen tar båda kartorna ur den gemensamma kartpåsen och ger till löpare 3A och 3B som springer ut samtidigt.
 3. Den första löparen från sträcka 3 kommer till kartplanket och ger kartan till löpare 4.
Den löpare som kommer först till växling på sträcka 2 och 3 räknas in i lagets resultat. Är stämplingarna korrekta kommer laget att godkännas. Har den första löparen stämplat fel, kommer laget att diskvalificeras, även om den andra löparen på samma sträcka har stämplat korrekt.

MÅLGÅNG

Inkommande löpare springer in i fållan längst till vänster som är markerad med MÅL/FINISH. För sista sträckans löpare är det förbjudet att byta fålla. Om fel fålla valts måste löparen vända om till fållans början och därefter välja rätt fålla.
Vid behov avgörs placering av måldomare vid passering av mållinjen. Löparen målstämplar därefter i målstationen som står några meter efter mållinjen.

Efter ca 20 lag stämplar lagen i målstation på mållinjen. Kartan lämnas till funktionär. Löparen går därefter till avläsning av SI- bricka (utcheckning).

VILTRAPPORTERING

Rapport om i första hand klövvilt (älg, rådjur etc) anmäls till viltrapporten vid tävlingsexpeditionen.

EJ GODKÄNT LAG

Lag som registrerats som ”ej godkänd” får besked om detta vid utcheckningen och hänvisas till Röd Utgång för utredning. Ej godkända lag redovisas på resultattavlan snarast möjligt efter växling. Laget får dock fortsätta tävlingen utom tävlan. Laget kommer att kvarhållas av funktionärer vid kartplanket tills det gått minst 30 minuter efter ledande lag. Detta för att inte laget skall påverka utgången av tävlingen.
Lagledare som vill föra talan mot ett ej godkänt lopp vänder sig till tävlingsexpeditionen senast 60 minuter efter målgång på berörd sträcka.

OMSTART

Kavle Omstartstid Anmärkning
Ungdomskavlen lördag kl 14.45
Damkavlen lördag kl 19.00 Kartlyse rekommenderas
10MILA-kavlen söndag kl 11.15

•Växlingsfållan stänger 20 minuter före ovanstående tider.
•Omstartande löpare måste springa den sträcka som angavs vid laganmälan. De lag som deltar i omstarten placeras i resultatlistan efter de lag som fullföljt tävlingen utan medverkan i omstarten.
•Lag som utgått eller tidigare diskvalificerats får delta i omstarten.

MAXTID

Maxtid är 3 timmar efter omstart i respektive kavle.

LÖPARE SOM UTGÅTT

Löpare som utgått eller på annat sätt inte passerat mållinjen och avläsningen måste gå till utcheckningen för avläsning av SI-bricka. Löparen kommer annars att registreras som ”Kvar i skogen” och onödigt eftersök startas.

TÄVLINGSREGLER

Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser gäller för tävlingen. Följande är några av de viktigaste reglerna:
• Det är den tävlandes ansvar att känna till tävlingsreglerna. Bristande kännedom fritar inte någon från eventuell påföljd.
• Tävlande är skyldig att respektera de förbjudna områden som är markerade på kartan och/eller banpåtrycket.
• Tävlande är skyldig att följa snitslad sträckning hela vägen.
• Tävlande är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan tävlande som skadat sig.

TOALETTER

Toaletter för publik och löpare finns på arenan. Löpare i växlingsfållan hänvisas till toaletter vid vägen norr om arenan, röjd stig från uppvärmningsområdet.
Löpare på 1:a sträckan har toaletter på väg till start.

OMKLÄDNING, DUSCH & BASTU

Varmdusch 300 meter från målet.

OBS! På vägen till duschen passeras utgående löpares fålla, visa hänsyn. Bastu finns mot en avgift av 20 SEK. Biljetter köpes i kiosk på vägen till bastun.

Endast miljömärkta produkter får användas i duschen. Arrangören tillhandahåller duschtvål.

SJUKVÅRD

Sjukvård finns på arenan från kl. 11.00 den 4 maj till tävlingens slut. Sjukvården på arenan finns i första hand till för tävlande. I nödfall finns även plats för publik med mindre skador.

Under Damkavlen och 10MILA-kavlen kommer det att finnas en sjukvårdsplats ute i tävlingsområdet, se markering på tävlingskartan.

Deltagare på Ungdomskaveln hänvisas till sjukvården vid arenan.

Samtliga kontrollvakter är utrustade med första förband och mobiltelefon.

ÖVERDRAGSKLÄDER

Överdragskläder hanteras av respektive lag. Borttappad utrustning etc, kan efterfrågas i tävlingsexpeditionen under tävlingsdygnet. Efter tävlingen finns namn på person som kan svara på frågor om tillvaratagen utrustning på hemsidan. Tillvaratagen utrustning kan återfås fram till 15 juni 2013.

WEBB-TV

På 10MILAs hemsida finns en länk till en webb-TV-sida där man kan anmäla sig för att se på TV-sändningen via webben.

Webb-TV visar samma sändning som visas på storbildskärm på arenan.

Kostnaden för att se denna produktion är 100 SEK. Man behöver bara registera sig och betala en enda gång för att se sändningen under hela tävlingshelgen.

WEBBRADIO

På 10MILAs hemsida finns en länk till webbRadio. Det finns två sändningar, en på svenska och en på finska. Tjänsten är gratis.

Länken görs tillgänglig senast fredagen den 3 maj.

FM-RADIO

Ljudet från speakern går ut på följande FM-frekvenser

 • Svensk speaker = 91,8 MHz
 • Finsk speaker = 107,9 MHz

Sändningen går ut lokalt runt arenan.

 

PUBLIKT WIFI

Mobiltäckningen på arenan är begränsad och behöver prioriteras för GPS-trackingen. Därför uppmanas publiken att i största möjliga mån begränsa användningen av mobiltelefoner och mobilt internet.

På arenan finns ett väl utbyggt wifi-nät som deltagarna istället uppmanas att använda för internetuppkoppling. För användning krävs accesskod som kan köpas i kiosker och på tävlingsexpeditionen. Kostnaden är 30 kronor per enhet.

PRISCEREMONI

De tio första lagen i respektive kavle får pris. Prisceremoni genomförs vid scenen vid tidpunkter enligt nedan:

Kavle Prisceremoni
Ungdomskavlen lördag 14.00
Damkavlen lördag 19.15
10MILA-kavlen söndag 09.00

KARTUTLÄMNING

Utlämning av tävlingskartor sker för alla klasser i tävlingsexpeditionen efter omstart i 10MILA-kavlen och fram till kl 13.00. Utlämning sker endast mot uppvisande av kartbiljett (finns i lagkuvertet) och efter inlämnande av hyrda SI-brickor.
Lag som lämnat tävlingen innan kartor lämnas ut kan få sina kartor per post mot en avgift av 100 SEK. Adressuppgift och betalning lämnas i tävlingsexpeditionen.

SOPHANTERING

10MILA värnar om miljön. Vi ber er för den skull respektera de fraktioner vi har i sophanteringen. Matrester (komposterbart) separeras från brännbart. Särskilda behållare finns dessutom för

 • metall
 • färgat respektive ofärgat glas
 • wellpapp
 • mjukplast

Hjälp oss att sortera ert avfall i rätt kärl.

KONTROLLANTER

Tävlingskontrollant: Fred Strömsten
Bankontrollanter: Jan Olsson (BVSOK), Lars Roos (10MILA)

TÄVLINGSLEDNING

Funktion Namn Klubb
Generalsekreterare Lars Gerhardsson Attunda OK
Tävlingsledare Håkan Redtzer Attunda OK
Skogen Niklas Henriksson Attunda OK
Tävlingsledare Öppna banor Håkan Sjunnestrand Solna OK
Tävlingsledare Haglöfs Night Trail Run Jonathan Alm Team Polar
Tävlingsledare 10MILA-korten Gunnar Eriksson Järfälla OK
Marknad Johan Redtzer Attunda OK
Information Stefan Knorn Attunda OK
Press Kristiina Ruuti Attunda OK
Ekonomi Per Knutas Attunda OK
Säkerhet Göran Forsell

TÄVLINGSJURY

Sammankallande:
Göran Bergander, 10MILA 2014 (Eksjö SOK)

Ungdomskavlen:
Carina Bergander, Småland (Eksjö SOK)
Sture Larsson, Uppland (Länna IF)
Leif Åkerblom, Dalarna(Stora Tuna OK)

Damkavlen:
Lotta J Sundblad, Småland (Eksjö SOK)
Katarina Bengtsson, Uppland (L-100)
Leif Gustafsson, Dalarna (Säterbygdens OK)

10MILA-kavlen:
Sven-Åke Karlsson, Småland (IK Hakarpspojkarna)
Leif Åkerblom, Dalarna(Stora Tuna OK)
Peter Brunnberg, Uppland (Vallentuna-Össeby OK)

KONTAKTUPPGIFTER E-POST

Tävlingsledning: info2013@10mila.se

Marknad/sponsring: marknad2013@10mila.se

Boendefrågor: boende2013@10mila.se

ARRANGÖRER

Attunda OK, Bromma-Vällingby SOK, IFK Enskede, Järfälla OK, Solna OK, Sundbybergs IK, Team Polar

Följ oss på facebook och twitter